Cadastre | Propietat

Cadastre | Propietat


Si té algun conflicte en el registre cadastral l'ajudem a rectificar les discrepàncies que puguin existir. Aquest fet es pot donar quan la superfície assignada no correspon amb les escriptures, en el registre de la propietat o la que vostè estima que hi ha realment.


A Topland realitzem tot tipus de treballs i informes per a gestió cadastral i de territori:


 

Gestió cadastral (investigació històrica i cadastral de propietats).

Resolució de discrepàncies i problemes cadastrals.

Certificats i informes de georeferenciació en coordenades UTM i arxius GML.

Replanteig de límits de parcel·les, delimitacions, segregacions i particions.

Realització de projectes de reparcel·lació.

Servei de peritatge judicial topogràfic.

 


Es correspon la superfície cadastral a la realitat? i la del registre de la propietat? Vull vendre una propietat, quina és la seva superfície real? És important conèixer els límits d'una propietat immobiliària per evitar possibles conflictes o pagar els impostos que realment corresponen. En cas que això no sigui així, que pot fer un topògraf? A Topland ens trobem amb gran varietat casos: correccions cadastrals i de registre de la propietat, reposició de fites, certificació de superfícies, segregacions i agregacions, informes pericials, expropiacions i delimitacions. Aquí s'uneix la topografia, l'administració i la història de les finques que han evolucionat al pas del temps.


Coordinació Cadastre-Registre.


La Llei 13/2015 del 24 de juny, reforma de la Llei Hipotecària i del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, ha establert un sistema de coordinació entre el Cadastre i el Registre de la Propietat perquè aquest incorpori la representació gràfica georeferenciada de les finques registrals emprant com a base la cartografia cadastral. Amb això es donarà una total fiabilitat a les dades d'ubicació, delimitació i superfície de les finques registrals.


Des l'1 de novembre de 2015, data en la qual aquesta llei va entrar en vigor, la descripció de les finques en el Registre de la Propietat poden venir acompanyades de la representació gràfica georeferenciada de la parcel·la d'acord amb la informació que subministrarà el Cadastre. Fins ara, la majoria de finques es descrivien únicament de manera literal.


El ciutadà pot sol·licitar voluntàriament la incorporació al Registre de la representació gràfica cadastral en el cas de, per exemple, una compravenda. En operacions que suposin una reordenació del territori com segregacions, agrupacions, reparcel·lacions així com immatriculacions de finques en el Registre de la Propietat serà necessària la representació gràfica per a poder realitzar la inscripció.


En els casos de no estar d'acord amb la representació gràfica cadastral es preveu un mecanisme per aportar una Representació Gràfica Alternativa (RGA). Una RGA és una representació gràfica que difereix de la representació continguda en la certificació cadastral descriptiva i gràfica d'un immoble. És un pla georeferenciat on es delimita de forma precisa la parcel·la que s'ubica mitjançant l'ús de coordenades geogràfiques corresponents a cadascun dels seus vèrtexs, referides al sistema geodèsic oficial i que es confeccionarà en format informàtic GML.


Aquest procediment s'acompanya d'un informe de Validació Gràfica a través de la Direcció General del Cadastre. Aquest informe comprova que els fitxers GML estiguin correctament definits i analitza la superposició de la RGA amb la cartografia cadastral. Es mostren les parcel·les cadastrals afectades i de quina manera.

Per complir els requisits tècnics necessaris per dur a terme una RGA aquesta ha de ser realitzada per un tècnic competent a través de la confecció d'un estudi topogràfic, on es garantirà una major fiabilitat en la descripció geomètrica de les parcel·les i les seves construccions.