SERVEIS

SERVEIS


Topland està especialitzada en la realització de tot tipus de serveis de topografia


Aixecaments Topogràfics


Realitzem aixecaments topogràfics en 2D i 3D de tot tipus: rústics, urbans, de petites i grans extensions, d'edificis, interiors, exteriors, planimètrics, verticals, models digitals del terreny (MDT), modelats 3D, seccions, alçats, cubicacions, etc. .


Cadastre | Propietat | Registre


Gestió cadastral (investigació històrica i cadastral de propietats).

Resolució de discrepàncies i problemes cadastrals.

Certificats i informes de georeferenciació en coordenades UTM i arxius GML.

Replanteig de límits de parcel•les, delimitacions, segregacions i particions.

Realització de projectes de reparcel•lació.

Servei de peritatge judicial topogràfic.


Obra civil i edificació


Control geomètric i seguiment d'obres.

Replanteig d'obra civil i edificació.

Cubicacions, moviment de terres, perfils, seccions, etc.

Auscultació per a control de deformacions i planeitat.

Encaix d'eixos en planta i rasants.

Seccions tipus de carreteres, canals, túnels ...

Anivellacions.


Cartografia i fotogrametria


Models digitals del terreny 3D

Restitució de cartografia georeferenciada.

Ortofotos

Inspecció remota de llocs inaccessibles.

Seguiment visual d'obres.

Fotografia aèria

Vídeo aeri